MVO/Duurzaamheid

Dura Vermeer en Markt

Dura Vermeer en Markt

We willen voor onze klanten projecten realiseren die voldoen aan hun verwachtingen en behoeften, ook nadat het project is opgeleverd. Dat kan alleen door goed luisteren, juist vertalen, innoveren en zorgvuldig meten. Goed luisteren begint met de inventarisatie van de klantvraag. Juist vertalen start met dialoog, terugkoppeling en het bevorderen van wederzijds begrip. Innoveren betekent denken in kansen en mogelijkheden en meten is weten. Binnen de peiler Markt leggen we de focus op drie strategische thema’s, te weten Ketensamenwerking, Innovatie en Klanttevredenheid.

En dat doen we graag in samenwerking met onze partners. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid. Onze uitgangspunten zijn daarbij dat:

  • de klant centraal staat in alles wat wij doen;
  • innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid en samenwerking zijn
  • de manier om te komen tot toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen;
  • wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Ketensamenwerking

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken met partners in de keten een positieve bijdrage levert aan het verduurzamen van de bouwsector en leidt tot een beter product tegen een lagere prijs en betere kwaliteit. Ons beleid is ten eerste gericht op het samenwerken in de keten ten behoeve van het verbeteren van het bouwproces, de reductie van faalkosten, bevordering van kostenbewustzijn en een beter eindproduct/betere prestatie.

We streven ernaar om projecten te ontwikkelen en te realiseren die voldoen aan algemeen geaccepteerde duurzaamheidsmaatstaven waarbij de mate van duurzaamheid objectief meetbaar en te monitoren is. Dura Vermeer ondersteund daarin instrumenten zoals Greencalc, BREEAM voor bouw en infra, GPR, Dubocalc, Bewuste Bouwer, Veiligheidsladder of Social Return. Bovendien is Dura Vermeer FSC gecertificeerd en op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder.

Zie ook : Gedragscode en Milieubeleidsverklaring

Innovatie

We willen een innovatieve bouwer zijn die klantgericht, flexibel, creatief en ondernemend opereert. We hebben de ambitie om onze bestaande bedrijfsactiviteiten continu te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor toekomstige maatschappelijke en duurzame vraagstukken als het gaat om wonen, werken of mobiliteit. Innovatie is de motor achter het stimuleren en ontdekken van nieuwe kennis of technologieën. Het stimuleren van innovatie is in eerste instantie gericht op het (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe producten, processen of diensten die gericht zijn op duurzame vraagstukken uit de markt, trends en/of toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Bovendien zetten wij innovaties in om de organisatie en haar bedrijfsvoering te blijven uitdagen op zoek te gaan naar verbeteringen en kansen. Daarnaast investeren wij in het verder optimaliseren van bestaande processen waarmee besparingen kunnen worden gerealiseerd ten aanzien van energieverbruik, CO2-uitstoot en faalkosten. Belangrijk onderdeel van het beleid is dat innovaties vanuit de bedrijfsonderdelen zelf moeten komen. Om deze reden stimuleren wij alle medewerkers om hierover na te denken en actief aan de slag te gaan. Innovatie is tot slot onlosmakelijk verbonden met kennisontwikkeling.

Klanttevredenheid

We willen klantgericht opereren door onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen bij de vertaling van hun vraag naar een duurzame bouwopgave. Hiermee beogen we de klantrelatie te versterken, onze eigen prestaties te verbeteren en een tevreden klant te krijgen of te houden in alle fases van het project. Om klanttevredenheid te meten, omarmen we verschillende communicatie- en meetmiddelen. Twee van deze communicatiemiddelen zijn het persoonlijk contact en het klanttevredenheidsonderzoek

Doelstelling

In de beoordeling door onze klanten streven we het rapportcijfer ‘gelijk of boven de 8’ na. In het klanttevredenheidsonderzoek kunnen klanten reageren, beoordelen en evalueren. De terugkoppeling biedt ons de mogelijkheid tot het verder verbeteren en verhogen van onze prestaties.

Sponsoring

We zijn actief met sponsoring. Enerzijds uit puur zakelijke overwegingen en anderzijds uit oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid. Onze sponsoring is gericht op sport en cultuur. Landelijke bekenheid genieten wij met sponsoring van het CHIO Rotterdam en het Dura Vermeer Ladies Cycling Team.