MVO/Duurzaamheid

Dura Vermeer en Milieu

Dura Vermeer en Milieu

Als bouwer zijn we ons bewust van de omgeving waarin wij actief zijn. We willen stimuleren dat de initiatieven die we ontplooien zo min mogelijk belastend zijn voor de generaties na ons. In dit kader ondernemen we acties die het milieu- en energievriendelijk opereren van de eigen organisatie zoveel mogelijk bevorderen en willen wij onze klanten helpen met waarmaken van hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Binnen de peiler Milieu legt Dura Vermeer de focus op twee strategische thema’s, te weten Materialen en Afvalmanagement en Energie, CO2 en Luchtkwaliteit.

Ten aanzien van het aspect Milieu staan wij voor:

  • de zorg voor het milieu één van de wezenskenmerken vormt in de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • de zorg voor het milieu vertalen wij tevens in onze projecten waarbij wij duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.

 

Materialen en Afvalmanagement

Vanuit de filosofie dat vrijkomende afvalstromen van project- en kantoorlocaties opnieuw kunnen worden ingezet als grondstoffen willen we het percentage restafval verder terugdringen en tevens hergebruik van deze grondstoffen (in) direct vergroten, maar te allen tijden de hoeveelheid afval verminderen. Ons beleid is gericht op het reduceren van het vrijkomende afval bij onze projecten door op duurzame wijze te ontwerpen of in te kopen. Ook bewustwording van het afvalmanagement - zowel intern als extern -bevorderen behoren hiertoe.

Uit oogpunt van grondstoffenschaarste en -kosten wordt het belang van duurzaam materiaalgebruik in projecten onderstreept. Al in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, wordt gekeken naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase. Dit wordt zowel met alle betrokken afdelingen als met klant en ketenpartners besproken. Door het aangaan van deze dialoog willen wij bovendien verbetering en innovatie bevorderen, met als ultiem resultaat de introductie van nieuwe technologieën, producten of dienstverlening.

We hebben als doelstelling om de totale hoeveelheid afval als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren en het percentage ongesorteerd restafval terug te brengen tot = 40 % in 2015.

Energie, CO2 en Luchtkwaliteit

De zorg voor het milieu vormt één van de wezenskenmerken in de dagelijkse bedrijfsvoering van Dura Vermeer. Daarbij wordt zowel actie ondernomen voor het milieu- en energievriendelijk opereren van de eigen organisatie als voor klanten en relaties met het bedenken van duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. De vastgestelde doelstellingen op dit vlak leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik en het tegengaan van klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot. Naast het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot onderschrijven we ook het belang van het reduceren van de indirecte CO2-uitstoot als gevolg van onze activiteiten. Hieraan wordt invulling gegeven door samen met partners binnen projectvraagstukken of samenwerkingsverbanden gezamenlijk energie- en CO2-reductieprogramma's op te starten. Ook het behoud van luchtkwaliteit in steden is onderdeel van het milieubeleid.

We hebben als doelstelling om een reductie te realiseren op de totale CO2 emissie per FTE in de periode 2010-2014 met 5% (scope 1 en 2) ten opzichte van referentiejaar.

Carbon Footprint Rapportage

Halfjaarlijks publiceert Dura Vermeer haar Carbon Footprint Rapportage. Hiermee wordt de reductie van Energie en CO2 gemonitord en worden mogelijkheden voor energiereductie onderzocht. Jaarlijks vragen we ook de Carbon Footprint Rapportage uit van onze A-leveranciers om verduurzaming van de keten te bevorderen.

Hiervoor gebruiken wij de Nationale CO2 Database in de bouw; www.co2reductieindebouw.nl

Download hier onze laatste rapportage