Vorige
Nieuws

Contract Dijkversterking Buggenum ondertekend

Dijkversterking Buggenum

Bouwcombinatie Dijkzone Alliantie, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, is definitief de aannemer voor de dijkversterking Buggenum. Op 4 juli is dit bekrachtigd met de ondertekening van het contract door de combinanten en Waterschap Limburg. Voordat de uitvoering van de dijkversterking plaatsvindt, wordt het ontwerp eerst afgerond.

Onder de naam Dijkzone Alliantie Buggenum gaan Ploegam en Dura Vermeer samenwerken in het Limburgse Buggenum aan de Maas. De dijkversterking bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Nog enkele keuzes moeten worden gemaakt voordat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot een Ontwerp Projectbesluit waar eenieder op kan reageren. Voorbeelden zijn een gesloten grondbalans met het afgraven van de langsdam, het combineren van de spoordijk met een waterkerende dijk en het inpassen van nieuwe aanlegplaatsen voor recreatieboten. Waterschap Limburg heeft voor een vroege marktbenadering gekozen om onze uitvoeringskennis en -kunde zo vroeg mogelijk te betrekken in het ontwerp.

DE OPGAVE IN BUGGENUM

Het huidige dijktraject in Buggenum bestaat voor het grootste deel uit een groene kering en is 1,3 kilometer lang. Het deel bij de haven en voor het dorp is een steile dijk bekleed met gras. Hier is weinig ruimte voor de dijkversterking. Ook ligt er een coupure. De dijk ligt in een gebied met natuur en landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is afgekeurd op hoogte, piping en stabiliteit. Bij de dijkversterking wordt de dijk aangesloten op hoge grond. Hiervoor wordt circa 1.600 meter nieuwe dijk aangelegd aan de noordzijde van Buggenum. Vanaf de Dorpsstraat tot de hoge grond ter hoogte van de Spirwitweg. En aan de zuidzijde van het spoor (terrein OML) wordt parallel aan het spoor circa 540 meter nieuwe dijk aangelegd.

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Door de uitdagingen in het ontwerp al in een vroeg stadium met de aannemer op te pakken, maken we gebruik van hun expertise en komen we tot een goed uitvoerbaar ontwerp met een realistische risicoverdeling en prijs voor het werk. Samen zorgen wij ervoor dat Buggenum ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.”

Jan Willem Bruining, directeur bij Dura Vermeer, en Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam, vertellen namens Dijkzone Alliantie Buggenum: “We zijn bijzonder verheugd om dit project uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan onze projectenlijst toe te mogen voegen. We zijn blij dat we onze expertise in kunnen zetten voor de dijkversterking Buggenum. Door eerst samen aan het ontwerp te werken komen we tot een uitvoerbaar ontwerp met de minste risico’s voor alle partijen, waarbij we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.”

EERST ONTWERPEN 

Het voorkeursalternatief bestaat uit drie deelgebieden: Arixweg-Groeneweg, Groeneweg-Dorpsstraat en Koelwaterkanaal-spoordijk-Berikstraat. Op diverse plekken ligt er nog een ontwerpvraagstuk. Bijvoorbeeld bij de spoordijk, het koelwaterkanaal en de hoek Groeneweg-Dorpsstraat vanwege het vereiste behoud van winterbed. Dit is één van de eerste activiteiten die het waterschap samen met Dijkzone Alliantie Buggenum na de zomer gaat uitwerken. De omgeving wordt hierbij betrokken. Ook wordt rond deze zomer al gestart met de grondverwerving.

VERVOLG

Naar verwachting is het ontwerp in het najaar van 2024 definitief en uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet. Mensen kunnen hier op reageren met een zienswijze en later bij het Definitief Projectbesluit met een beroep. De uitvoering van de dijkversterking start naar verwachting eind 2025. De planning is dat Buggenum in 2027 hoogwaterveilig is op basis van de huidige wettelijke veiligheidsniveau.

HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

Dijkversterking Buggenum is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!