Vorige
Blog

Bouwafval reduceren en scheiden is CO2 mijden

Volledig circulair en CO2-neutraal bouwen en ontwikkelen, vraagt om een ommezwaai in de hele sector. De juiste omgang met bouwafval is een van de manieren om grondstoffen opnieuw in te zetten en onze CO2-footprint te verkleinen. Bouwafval komt vanuit allerlei verschillende hoeken samen in grote afvalcontainers. Door afval op de bouwplaatsen op de juiste manier te scheiden, te reduceren en meer bouwafval te voorkomen, werken we naar een toekomstbestendige bouwplaats zonder afval toe en geven we concreet invulling aan onze duurzaamheidsambitie ‘Hergebruik? Zo vaak mogelijk’. Zo dragen we bij aan een verbetering van het milieu en een gezondere leefomgeving.  

Samen met Renewi, afvalverwerker en recyclebedrijf, zijn de reststromen bij project Park Valley geanalyseerd. Het projectteam van Dura Vermeer Bouw Midden West en een aantal bouwpartners zijn op de bouwlocatie meegenomen in het belang van afvalscheiding zodat bouwmaterialen een tweede, derde of zelfs een vierde leven krijgen en grondstoffenschaarste wordt voorkomen. Er blijft echter altijd een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Dit restafval geeft Renewi na verdere uitsortering ook een tweede leven in de vorm van duurzame energie. Continue bewustwording en kennisdeling op de bouwplaatsen is en blijft nodig, daar blijven we actief op in zetten. Afvalbeheer is teamwerk, waarbij iedereen altijd op de hoogte moet zijn van de stand van zaken en de aanpak. Alleen dan worden mogelijkheden voor scheiding en hergebruik optimaal benut.  

De juiste omgang met bouwafval is een van de manieren om grondstoffen opnieuw in te zetten en onze CO2-footprint te verkleinen

Het projectteam van Dura Vermeer Bouw Midden West en een aantal bouwpartners is op de bouwlocatie meegenomen in het belang van afvalscheiding

Afvalbeheer is niet alleen een onderwerp voor de bouwplaatsen. Het gaat de hele organisatie aan. De afvalroute van A tot Z in kaart brengen is essentieel: bij welke partijen komt het afval vandaan, met hoeveel afvalstromen hebben we te maken, en hoe kunnen we diverse afvalstromen zoveel mogelijk reduceren en recyclen? Met Dura Vermeer Urban Miner spelen we in op de vraag van klanten naar hergebruik en het opnieuw toepassen van grondstoffen en materialen. Verdere kennisdeling en procesoptimalisatie binnen de keten is nodig om stapsgewijs te werken naar een afvalloze bouwplaats. Alleen zo kunnen we samen met partners innovatiever en efficiënter sturen op de correcte scheidingswijze dat leidt tot schonere afvalstromen met als gevolg betere recycling. Door parallel reductiemogelijkheden door te voeren voorkomen we meer afval. Samen maken we de grootste impact! 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.