Vorige
Dijkversterking Buggenum

1.600 meter nieuwe dijk

Dijkversterking Buggenum

2023-2027
Waterschappen
Infra

Onder de naam Dijkzone Alliantie Buggenum gaan Ploegam en Dura Vermeer samenwerken in het Limburgse Buggenum aan de Maas. Al vanaf de planuitwerkingsfase is de Alliantie betrokken bij het project. Waterschap Limburg heeft voor een vroege marktbenadering gekozen om onze uitvoeringskennis en -kunde zo vroeg mogelijk te betrekken in het ontwerp.

De opgave in Buggenum

Het huidige dijktraject in Buggenum bestaat voor het grootste deel uit een groene kering en is 1,3 kilometer lang. Het deel bij de haven en voor het dorp is een steile dijk bekleed met gras. Hier is weinig ruimte voor de dijkversterking. Ook ligt er een coupure. De dijk ligt in een gebied met natuur en landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is afgekeurd op hoogte, piping en stabiliteit. Bij de dijkversterking wordt de dijk aangesloten op hoge grond. Hiervoor wordt circa 1.600 meter nieuwe dijk aangelegd aan de noordzijde van Buggenum. Vanaf de Dorpsstraat tot de hoge grond ter hoogte van de Spirwitweg. En aan de zuidzijde van het spoor (terrein OML) wordt parallel aan het spoor circa 540 meter nieuwe dijk aangelegd.

Planning

Naar verwachting is het ontwerp in het najaar van 2024 definitief en uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet. Mensen kunnen hier op reageren met een zienswijze en later bij het Definitief Projectbesluit met een beroep. De uitvoering van de dijkversterking start naar verwachting eind 2025. De planning is dat Buggenum in 2027 hoogwaterveilig is op basis van de huidige wettelijke veiligheidsniveau.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Buggenum is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!