Vorige
Waardengedreven onderhoud Uiterwaarden – perceel IJssel

Veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen

Arnhem
2022-2026
Rijkswaterstaat
Infra

In het beheer- en onderhoudscontract Waardengedreven onderhoud Uiterwaarden staat combinatie IJsselwaarden (Dura Vermeer en Brunel) aan de lat om in opdracht van Rijkswaterstaat de gronden in de uiterwaarden rondom de IJssel te onderhouden en te beheren. Dit gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier. Binnen ons perceel IJssel zijn onder andere zes prioritaire natuurgebieden aangewezen, waarvoor wij beheerstrategieën hebben opgesteld. Door maatwerk te leveren, worden de natuurwaarden in deze natuurgebieden vergroot.

Unieke samenwerking 

Samen met Rijkswaterstaat zorgt de combinatie IJsselwaarden in een enkelvoudig IPM-team (Integraal Projectmanagement) voor het onderhoud van alle uiterwaarden langs de IJssel. De verschillende rollen en functies zijn dus of door RWS of door IJsselwaarden ingevuld. Dit maakt de samenwerking extra uniek, aangezien alle rollen normaliter aan beide kanten ingevuld zijn.

UITERWAARDEN

Het gebied tussen rivier en winterdijk noemen we een uiterwaard. De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de veiligheid bij hoogwater. In perioden van hoogwater lopen de uiterwaarden onder water tot aan de winterdijken. Op deze wijze bieden de uiterwaarden extra ruimte om piekafvoeren snel en veilig af te voeren naar zee. Daarnaast vormt de uiterwaard een belangrijk leefgebied voor planten en dieren.

Uiterwaarden

Goed beheer maakt het riviergebied veilig

Flora en fauna

Een belangrijk leefgebied voor planten en dieren

Meer ruimte voor de rivier

Omdat de rivieren voortdurend veranderen, is goed beheer belangrijk. In de afgelopen jaren zijn de rivieren op veel plaatsen verruimd, zijn er nieuwe geulen gegraven en natuurgebieden bijgekomen. Door deze gebieden goed te beheren blijft het riviergebied veilig voor de mensen die er wonen en wordt de natuur in het gebied versterkt.

Begroeiing onderhouden

Per uiterwaard bekijken we welke begroeiing (vegetatie) is toegestaan. Dit doen we op basis van de Vegetatielegger. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels, waarin staat aangegeven welke begroeiing op welke locatie in het rivierbed aanwezig mag zijn ten behoeve van de doorstroming van de rivier. Op plekken waar de begroeiing een belemmering vormt voor de doorstroming van de rivier bij hoogwater, zorgen wij ervoor dat te hoge begroeiing beperkt of verwijderd wordt. Hierbij houden wij rekening met beschermde planten en dieren en werken we volgens wet- en regelgeving.

1
4

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!