Vorige
Nieuws

Gezonde jaarcijfers 2022 geven stevige basis voor investeringen

Koersvast Dura Vermeer investeert nadrukkelijker in duurzaamheid

ROTTERDAM – Dura Vermeer heeft ondanks de uitdagende omstandigheden in de samenleving en in onze sector zowel financieel als operationeel gezien een goed jaar achter de rug. Het bouwconcern kondigt bij de presentatie van de jaarcijfers een ambitieuze Net Zero-strategie aan, die het bedrijf nog toekomstbestendiger en aantrekkelijker moet maken. Dura Vermeer zal zich nog nadrukkelijk manifesteren op het gebied van duurzaamheid en beschikt over een solide financiële basis om de hierbij noodzakelijke investeringen te doen.

Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Met het oog op klant, markt en maatschappij gaan we vanaf 2023 nog actiever investeren en sturen op duurzaamheid. Dura Vermeer laat al langer zien een duurzame bouwer te zijn, met een lange lijst van projecten en initiatieven die dit staven. Een deel van de investeringen in het afgelopen jaar had al een grote duurzaamheidscomponent, zoals de introductie van een volledig elektrische asfaltset, de productie van circulair asfalt, houten woningen en kantoren, een elektrisch laadplein voor zwaar materieel en samenwerkingen met innovatieve start ups als Drystack en Neolithic.’

De Net Zero-strategie waar Dura Vermeer zich aan committeert behelst een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Per 2050 is minimaal 90% CO2-reductie gerealiseerd en 10% gecompenseerd. We hebben nulmetingen gedaan, dus ons vertrekpunt is helder en weten we waar de meeste resultaten zijn te behalen. Om onze doelen te bereiken, wordt vanaf voorjaar 2023 gewerkt met routekaarten die de weg wijzen naar meer circulaire inkoop en ketensamenwerking met partners, hergebruik en toepassing van biobased materialen en in het kielzog daarvan alternatieve materialen die minder vervuilend en meer natuurlijk zijn, het verder stimuleren van emissievrij materieel, energieneutraal bouwen en conceptontwikkeling. De stappen die al zijn gezet op onder andere houtbouw, circulair asfalt, emissieloze bouwplaatsen en duurzame materialen zetten we onverminderd door. Verder gaan we samenwerkingen aan met gelijkgestemden in de keten en starten we interne programma’s voor het creëren van bewustzijn en het aanzetten tot actie.

Veiligheid was ook dit jaar topprioriteit voor Dura Vermeer, met als motto: ‘We werken veilig, of we werken niet’, met als doel dat iedereen, iedere dag, veilig en gezond van en naar huis gaat. Ondanks al onze aandacht voor veilig werken is het cijfer van de ongevallenfrequentie (de IF-rate) in 2022 gestegen van 0,44 naar 1,83. Oorzaken van deze hogere IF-rate zijn meerdere, voornamelijk kleine, ongevallen variërend van verstappen en struikelen tot een ongeval met serieuze consequentie (langdurige ziekenhuis-opname). Deze IF-rate is nog steeds relatief gezien goed, maar dit neemt niet weg dat we streven naar een IF-rate lager dan 1. In reactie op de gestegen IF-rate is gestart met een nieuwe campagne om veilig werken nog dieper in het bewustzijn van onze medewerkers en onze opdrachtnemers te krijgen. We blijven ons hierop richten om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

2022: Koersvast

Dura Vermeer bleef in 2022 koersvast en slaagde erin het nettoresultaat op bijna hetzelfde niveau te houden als in 2021. Onder aan de streep hield Dura Vermeer in 2022 een nettowinst over van € 50,2 miljoen euro tegenover € 52,4 miljoen in 2021. De bedrijfsopbrengsten stegen tot € 1.818 miljoen (2021: € 1.611 miljoen) en zijn het gevolg van autonome groei, overnames en prijsstijgingen. De werkvoorraad is gestegen tot € 3,4 miljard in vergelijking met € 2,8 miljard in 2021. De EBITDA nam toe tot € 82,6 miljoen in 2022 (2021: € 79,1 miljoen). Het netto werkkapitaal is gestegen tot € 147,8 miljoen, tegenover € 122,1 miljoen in 2021. De solvabiliteit is gestegen naar 30,8%. Daarmee liggen de resultaten in lijn met de strategische ambities en groeidoelstellingen van haar strategie ‘Sprong Vooruit’.

Kerncijfers 2022

Bouw en Vastgoed: Focus op ontwikkeling duurzame en betaalbare woningbouw


Dura Vermeer kijkt terug op een goed jaar voor de activiteiten in de woning- en utiliteitsbouw. Dit betreft zowel bouwen uit eigen ontwikkelingsactiviteiten als bouwen voor derden. Dit geldt ook voor renovatie en transformatie. De omzet steeg in 2022 naar € 1.083 miljoen (2021: € 946 miljoen). In 2022 werden 4.207 woningen opgeleverd tegenover 3.420 in 2021. Het aantal verkochte koop- en huurwoningen uit eigen ontwikkeling nam echter af van 1.105 in 2021 tot 548 in 2022, met name als gevolg van de complexe en vertraagde vergunningsprocedures en de vertraagde verkoop van woningen door de gestegen rente en hoge inflatie. Richting de komende jaren ligt de focus op het ontwikkelen en bouwen van betaalbare woningen.

Diverse aansprekende projecten zijn in 2022 opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gebiedsontwikkeling Nobelhorst in Almere, het in houten constructie opgetrokken regiokantoor Alliander in Amsterdam, nieuwbouw Jeroen Pithuis (chronisch zieke kinderen) in Utrecht, uitbreiding nieuwbouwkantoor Lely in Maassluis, all electric ziekenhuis Isala in Meppel, renovatie woningen Lefier in Groningen en de nieuwbouw woningbouwprojecten Hefkwartier in Rotterdam, Kwadrant in Maarssen en Zuiderschans in Den Bosch.

Aansprekende projecten in uitvoering zijn onder meer de nieuwbouw van kantoorgebouw Grizzly in Oss, woningen voor statushouders in Lansingerland, de bouw van een kabelfabriek in de Eemshaven, de herontwikkeling van kantoorgebouw Rembrand Park One in Amsterdam, renovatie en nieuwbouw Keizer Karel College in Amstelveen, woongebouw De Grote Beer in Rotterdam, Fenixloods in Rotterdam en studentenwoningen Hyde Park in Hoofddorp.

Accentverlegging Infra werpt vruchten af


De infra-activiteiten van Dura Vermeer lieten een mooie groei zien. De omzet steeg naar € 724 miljoen (2021: € 663 miljoen). Het verleggen van het accent naar marktsegmenten die minder stikstofgevoelig zijn, heeft hierbij haar vruchten afgeworpen. Dit betreft onder meer energie, water, haven en industrie en van nieuwbouw meer focus op vervangings-, renovatie-, beheer- en

onderhoudsopgaven. Naar de toekomst zijn er hoge verwachtingen van de impuls van het rijk verband houdende met de noodzakelijke verbeteringen aan de inframarkt en de toekomstige woningbouwopgave. Dit betreft het beschikbaar stellen van een miljardenbudget, te besteden aan een betere bereikbaarheid middels openbaar vervoer, wegen en fietsverbindingen.

In het verslagjaar zijn diverse infraprojecten opgeleverd zoals de prijswinnende Prins Clausbrug in Dordrecht, de waterhuishouding inclusief de bouw van een nieuw gemaal in Waalwijk, een brandblusinstallatie op de Maasvlakte, diverse asfaltonderhoudsprojecten in Meerdal (vakantiepark Centerparcs), Amsterdam (wijk Middenmeer-Noord) in, Asten-Meije (N279) en realisatie OV-knooppunt Nieuwegein City en het onder hoge tijdsdruk en in zeer korte tijd weer veilig maken van de Nelson Mandelabrug over de A12 bij Zoetermeer.

In uitvoering zijn onder meer de Uithoornlijn (het doortrekken van de huidige Amstelveenlijn naar Uithoorn), het bouwrijp maken van het perceel voor een nieuwe raffinaderij van Neste, Maasvlakte, de renovatie van de monumentale Heinenoordtunnel, restauratie Hemsterhuisbrug en de renovatie IJsselbruggen in Arnhem.

Vooruitzichten


In 2023 bouwen we voort op het goede momentum van 2022. We werken onverminderd door aan onze strategische agenda. Naast duurzaamheid zullen onze vernieuwingsambities digitalisering en innovatie onze grote aandacht krijgen. We verwachten dat 2023 wel weer een jaar wordt met veel onzekerheden en uitdagingen. De oorlog in Oekraïne is nog niet ten einde en de gevolgen daarvan zullen ook in het komend jaar voelbaar blijven voor Dura Vermeer. Vertraging rond vergunningen, de afname van de bouw van woningen en de kostenstijgingen zullen ons resultaat beïnvloeden. Desondanks verwachten we een goed jaar, dat we ingaan met een werkvoorraad van € 3,4 miljard. De verwachting is dat het aantal medewerkers licht zal stijgen, onder andere door de acquisitie van Nexton en de overname van projecten en medewerkers van infrabedrijf Jansma Drachten in januari 2023.

De investeringen in materiële vaste activa, buiten vastgoedposities om, zullen het komende jaar grotendeels gericht zijn op het verder elektrificeren van ons materieel en voor het overige beperkt blijven tot vervangingsinvesteringen. De liquiditeitspositie blijft naar verwachting goed.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.