Vorige
Nieuws

Jaarcijfers 2019: sterke stijging omzet en resultaat

Dura Vermeer zet de stijgende lijn van voorgaande jaren voort. Het bouwconcern zag in 2019 de bedrijfsopbrengsten met ruim 12% en het nettoresultaat met 38% verbeteren. ‘We zijn trots op de behaalde resultaten in het voorbije jaar. Onze ambities zijn én blijven echter hoog. Wij willen met onze innovatieve toepassingen blijvend vooroplopen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en moderne arbeidsrelaties', aldus Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur bij de presentatie van de jaarcijfers 2019.

Duurzaamheid, digitalisering en innovatie

Dura Vermeer heeft in het afgelopen jaar volop geïnvesteerd in haar vernieuwingsambities digitalisering, duurzaamheid en innovatie. Dit heeft onder meer geleid tot het ontwikkelen van circulaire concepten (De Circulaire Weg, verlichting “as a service”), het experimenteren en toepassen van bio-based materialen, de elektrificatie van materieel en het ontwikkelen van digitale oplossingen voor onder meer het uitvoeren van drone-inspecties, de inzet van virtual reality en apps voor kopers en huurders. Ook is een volgende stap gezet in virtueel bouwen met BIM met de introductie van de ontwerpmethodiek Generative Design en de inzet van scaled robotics (BIM-robotmobiel).

Resultaatverbetering

De stijging van de bedrijfsopbrengsten en de verbetering van het resultaat komen voort uit een groei van de bouwproductie en de geboekte voortgang op de ingezette strategische koers. Dura Vermeer sloot 2019 af met een nettoresultaat van € 36,1 miljoen, een stijging van 38% ten opzichte van de € 26,1 miljoen in 2018. De EBITDA nam toe van € 44,6 miljoen in 2018 naar € 58,9 miljoen in 2019. Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering.

De werkvoorraad nam daarbij toe van € 2,2 miljard in 2018 tot bijna € 2,7 miljard in 2019. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen is gestegen van 31,1% in 2018 tot 34,6% in 2019 op een balanstotaal van € 513,8 miljoen. De netto financieringspositie (liquiditeit minus rentedragende schulden) bedraagt € 108,4 miljoen positief (2018: € 80,9 miljoen).

Bouw en Vastgoed

De Divisie Bouw en Vastgoed kijkt terug op een goed jaar, met name door de groei van de eigen ontwikkelactiviteiten in combinatie met een goede beheersing van het bouwproces en een aantal gunstige verkooptransacties. De terugloop van het aantal aangevraagde vergunningen voor woningbouw door minder beschikbare bouwlocaties, de gestegen bouwkosten, de vertraging door complexere ontwikkelplannen en de stikstof- en PFAS-problematiek hebben in 2019 slechts beperkt effect gehad op de resultaten van de Divisie.

De bedrijfsopbrengsten en het resultaat zijn wederom verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar. In de woningbouw profiteerde de Divisie van de aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen. In de utiliteitsbouw zagen we de investeringen in commercieel vastgoed en nieuwe utiliteitsgebouwen toenemen. In de onderhouds- en renovatiemarkt (woning- en utiliteitsbouw) was eveneens sprake van groei, maar blijft het een zoektocht naar de beste oplossing voor de verduurzamingsopgave van de bestaande voorraad.

Dura Vermeer leverde in 2019 4.254 woningen op, ten opzichte van 3.737 woningen in 2018. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkeling bij Dura Vermeer steeg met 15% tot 1.268 woningen in 2019. De gemiddelde vrij-op-naam-prijs van een Dura Vermeer woning steeg tot € 467.000 (2018: € 360.000).

Het verslagjaar kenmerkte zich door een aantal hoogtepunten, waaronder in samenwerking met Heijmans de oplevering van het EMA-kantoor (Europees Geneesmiddelen Agentschap) conform de harde opleveringsdatum, de oplevering van het uiterst duurzame Unilever Global Foods Innovation Centre in Wageningen, het winnen van een grote tender voor nieuwbouwwoningen in Diemen, het Belcanto-terrein in Haarlem en de tender voor de renovatie van het Paleis van Justitie in Den Bosch.

Divisie Infra

De Divisie Infra kende het afgelopen jaar een groot aantal hoogtepunten. Zo was de IF-rate één van de laagste ooit, werd het railinfra bedrijf gecertificeerd op de hoogste trede (niveau 5) van de Veiligheidsladder en werd de verbrede A6 een jaar eerder opgeleverd dan gepland. Eind 2019 boekte het bedrijfsonderdeel Landelijke Projecten een groot succes met de definitieve gunning van de ViA15, het doortrekken van de A12 en de A15 ter hoogte van Ressen.

De Divisie Infra kende in het verslagjaar uitdagende marktomstandigheden, mede als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek en de onzekerheid die hiermee gepaard ging. Die zorgde vooral voor uitstel en vertraging bij projecten die in de planfase verkeren. De stikstof- en PFAS-onzekerheid gaf met name extra druk op de activiteiten in de regionale inframarkt en had tot gevolg dat de al sterke concurrentie verscherpte en de prijsdruk nog meer toenam. Hierdoor bleven bepaalde regio’s achter bij de verwachtingen. De marktsegmenten (mobiliteit, energie, water) voor landelijke projecten, de railinfra markt en de participaties (waaronder milieu en asfaltontwikkeling en -productie) daarentegen toonden een ander beeld en waren de financieel best presterende activiteiten. Zij droegen flink bij aan het resultaat waardoor de Divisie Infra over de hele linie genomen een goed jaar achter de rug heeft. Los van de goede financiële prestaties heeft de Divisie al haar doelstellingen bereikt, waaronder die van de IF-rate (ongevallenindex), medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

Vooruitzichten

De bouwsector wordt natuurlijk al geraakt door de onzekerheid rond de stikstof en PFAS-problematiek, maar sinds enkele weken wordt deze problematiek overschaduwd door de potentiële gevolgen van het virus COVID-19. Overheden en andere organisaties nemen wereldwijd maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en daarmee meer slachtoffers te voorkomen. Het virus heeft inmiddels invloed op het dagelijkse leven van iedereen. We volgen de adviezen van het RIVM op de voet en nemen daar waar nodig alle voorgeschreven en/of benodigde maatregelen om verspreiding te voorkomen. De consequenties voor deze pandemie zullen naar de huidige inschatting ook gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering in 2020. We bereiden ons hier natuurlijk zo goed mogelijk op voor en nemen daar waar nodig maatregelen om de continuïteit van onze projecten en daarmee onze onderneming te waarborgen.

De impact van deze pandemie op onze bedrijfsactiviteiten in 2020 en daarmee op onze omzet en resultaat is nog moeilijk in te schatten. Dura Vermeer is een financieel gezond bedrijf met een robuuste liquiditeit en een zeer goed gevulde orderportefeuille. Dit maakt dat wij er vertrouwen in hebben ook deze crisis als bedrijf op te kunnen vangen.

Dit neemt niet weg dat wij de overheid oproepen om het bedrijfsleven te ondersteunen in deze moeilijke tijd en dat wij de overheid ook aanmoedigen om op redelijk korte termijn de huidige onzekerheid en onduidelijkheid omtrent stikstof- en PFAS-regelgeving op te lossen. Hiermee moet voorkomen worden dat de bouwproductie op de korte en langere termijn terugvalt.

Lees hier het activiteitenverslag 2019

Lees hier de samenvatting van het activiteitenverslag 2019

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.