Vorige
Nieuws

Jaarcijfers 2020: Sterke financiële resultaten voor Dura Vermeer

ROTTERDAM – Dura Vermeer kijkt, ondanks de coronapandemie en de stikstofproblematiek, zowel bedrijfsmatig als financieel gezien, terug op een succesvol jaar. Het bouwconcern zag in 2020 het nettoresultaat met 15% verbeteren.


‘Dura Vermeer heeft zich op tal van vlakken weten te verbeteren en te vernieuwen. Hierbij staat het steeds verder verbeteren van de veiligheidscultuur prominent op de eerste plaats met een verdere daling van onze ongevallenindex tot gevolg. Dit ondanks het feit dat veilig werken door corona een extra dimensie kreeg. Dankzij de goede doorwerkprotocollen en de veerkracht van onze mensen had corona slechts in beperkte mate invloed op de continuïteit van onze projecten. Het vernieuwen ziet met name toe op de initiatieven ter invulling van onze duurzaamheids- en digitaliseringsambitie. Er is veel waardering voor de inzet en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers in dit buitengewone jaar’, aldus Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur, bij de presentatie van de jaarcijfers 2020.

STRATEGISCHE FOCUS

In het jaar dat Dura Vermeer 165 jaar bestond, heeft het bedrijf verder invulling gegeven aan haar ambitie te behoren bij de top van moderne en innovatieve bouwbedrijven. De focus lag en ligt daarbij enerzijds op de strategische vernieuwingsambities duurzaamheid en digitalisering en anderzijds op het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. In 2020 zijn diverse nieuwe initiatieven ontplooid en is veel energie gestoken in het verder brengen van bestaande innovaties. Op het vlak van duurzaamheid is grote vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van een circulair woningbouwconcept, met infra-as-a-service-contracten en met een 100% circulair asfaltmengsel. Daarnaast wordt per project bekeken of gebouwelementen en kunstwerken geheel of gedeeltelijk hoogwaardig hergebruikt kunnen worden en of circulair kunnen worden gebouwd. Op het vlak van digitalisering zijn innovaties zoals Virtual Reality-brillen, Artificial Intelligence, Scaled Robotics en Building Robots niet meer weg te denken op de bouwplaats.

RESULTAATVERBETERING

Dura Vermeer zag in 2020 haar nettoresultaat verder stijgen in vergelijking tot 2019. Het resultaat na belastingen steeg van € 36,1 miljoen in 2019 naar € 41,5 miljoen in 2020. De EBITDA nam toe tot € 68,4 miljoen in 2020 (2019: € 58,9 miljoen). Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering. De bedrijfsopbrengsten kwamen uit op ruim € 1,4 miljard in 2020 tegenover € 1,5 miljard in 2019. De werkvoorraad is ondanks de nodige uitdagingen nog op niveau en met € 2,5 miljard slechts beperkt lager (5,9%) uitgekomen dan eind 2019. Het netto werkkapitaal is gestegen tot € 116,9 miljoen, tegenover € 88,4 miljoen in 2019. De solvabiliteit bedraagt 33,0% in 2020.

VEILIGHEID

Dura Vermeer heeft als missie om tot de veiligste bouwbedrijven van Nederland te horen. Getuige de lage ongevallenindex over 2020 van 0,73 zijn in het verslagjaar goede stappen gezet om onveilige situaties en incidenten te voorkomen. Het is noodzakelijk de gehele bouwketen, inclusief opdrachtgevers en opdrachtnemers, te betrekken in de veiligheidscultuur die Dura Vermeer voorstaat: veiligheid op #1, ofwel ‘we werken veilig of we werken niet’. De Veiligheidsladder is in de hele organisatie ingebed. Deze Veiligheidsladder is een extern erkende validatie. De Veiligheidsladder stuurt op houding en gedrag en maakt het bewustzijn rondom veilig werken meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar. Het concern verwacht in 2021 als geheel minimaal Trede 4 te realiseren.

BOUW EN VASTGOED

De Divisie Bouw en Vastgoed laat in 2020 wederom een positieve ontwikkeling zien van haar resultaat, ondanks lagere opbrengsten: € 810 miljoen in 2020 versus € 928 miljoen in 2019. Het tonen van veerkracht bij de omschakeling naar digitaal thuiswerken en het realiseren van coronaproof bouwplaatsen hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Zonder uitzondering hebben alle bedrijfsonderdelen positief bijgedragen aan het resultaat.

De Divisie Bouw en Vastgoed leverde in 2020 2.777 woningen op, tegenover 3.950 in 2019. Ondanks de vertraging bij de afgifte van vergunningen is het aantal verkochte koop- en huurwoningen uit eigen ontwikkeling bij Dura Vermeer gestegen van 1.268 in 2019 tot 1.345 in 2020.

Bouw en Vastgoed leverde in 2020 een aantal aansprekende nieuwbouwprojecten op, waaronder het zelf ontwikkelde kantoorgebouw van DuPont op het Bio Science Park in Leiden, het AFAS Experience Center in Leusden en het Dura Vermeer-kantoor De Verbinding inclusief haar Showroom THUIS in Utrecht. Ook werd een aantal grote renovatieprojecten afgerond, waaronder ING Plaza en de kantoorgebouwen De Walvis voor Maarsen Groep en Oceans voor Dopper.

Nieuwe nieuwbouwprojecten die in uitvoering werden genomen, zijn onder meer de uitbreiding van de Lely Campus in Maassluis, het Isala ziekenhuis in Meppel en een school voor de Aloysius Stichting in Eindhoven. Dura Vermeer is in 2020 gestart met een aantal nieuwe renovatieprojecten, te weten het Herman Gortercomplex in Utrecht en de transformatie van de Fenix Loods in Rotterdam.

De investeringen in nieuwe en renovatie van bestaande bedrijfs- en kantoorgebouwen liet in de loop van 2020 een daling zien. Veel bedrijven beraden zich op nieuwe kantoorconcepten, met minder ruimtes om te werken en meer ruimtes om te ontmoeten en te inspireren. De Divisie Bouw en Vastgoed intensiveerde haar inspanningen op de markt voor zorg, onderwijs en laboratoria. Hierbij maakte zij gebruik van de nodige aansprekende referenties die in de afgelopen jaren zijn verkregen.

INFRA

Door de stikstof- en PFAS-problematiek was er aanvankelijk zorg bij de Divisie Infra over het jaar 2020. Desondanks heeft de Divisie Infra met een omzet van € 626 miljoen in het verslagjaar boven verwachting gepresteerd. Ook de uitbraak van de coronapandemie heeft daar - door het grote aanpassingsvermogen van onze mensen - niets aan af kunnen doen. Alle bedrijfsonderdelen droegen positief bij aan het resultaat.

Bij het bedrijfsonderdeel Infra Landelijke Projecten werd gestaag doorgewerkt aan de verbreding van de A16, de aanleg van windparken en de uitvoering van hoogwaterbeschermingsprojecten. Grote projecten zoals het Theemswegtracé en Ooijen-Wanssum naderden in 2020 hun laatste fase. Bij het bedrijfsonderdeel Infra Regionale Projecten liepen de activiteiten ook goed door, maar had de ene regio het iets moeilijker dan de andere. Regionale overheden hadden aanvankelijk door het thuiswerken moeite met het op de markt brengen van projecten en dat zorgde in het begin van de coronacrisis voor vertraging, lagere volumes en prijsdruk. Gaandeweg het jaar herstelde deze situatie zich redelijk, echter tussen de regio’s worden grote verschillen gezien. Bij het bedrijfsonderdeel Railinfra werd de opgaande lijn van 2019 succesvol voortgezet. Het project Naarden-Bussum, het PGO-onderhoud door deelneming ASSET Rail en diverse Light Rail projecten hebben bijgedragen aan dit succes. Bij het bedrijfsonderdeel Infra Participaties (specialistische bedrijven en deelnemingen) werden goede resultaten geboekt met de (duurzamere) asfaltproductie, het uitbouwen van de circulaire toepassing van bouw- en grondstoffen en de doorontwikkeling en de uitrol van (nieuwe) innovaties.

Het langjarig vasthouden aan een consistente koers gericht op de strategische prioriteiten en focusgebieden met als uitgangspunt “wij werken veilig, of wij werken niet’’ naast “iedereen gelukkig”, werpt zijn vruchten af. Verdere hoogtepunten in 2020 waren de verwerving van het project van de renovatie van de Heinenoordtunnel, de aanleg van windpark Blauw, en de voortzetting van de bouw van windpark Zeewolde.

VOORUITZICHTEN

De stikstofproblematiek en de coronacrisis hebben geleid tot onzekerheid rondom de beschikbaarheid van overheidsbudgetten en bestedingspatronen van private opdrachtgevers. Ondanks dat de groei van de bouwsector stilviel en op deelsectoren zelfs sprake is van een krimp, staat Dura Vermeer met een werkvoorraad van ruim € 2,5 miljard goed gesteld voor 2021 en verder.

De vraag naar nieuwbouwwoningen is onverminderd groot en ook de verduurzamingsopgave van o.a. corporatiewoningen is weer op gang gekomen. Woningcorporaties hebben gekozen voor een meer realistische en betaalbare aanpak van hun verduurzamingsopgave. Dit komt de doorlooptijd en haalbaarheid van renovatieprojecten ten goede. De transformatiemarkt, waarbij kantoren of bedrijfsgebouwen omgezet worden naar woningen, lijkt nu serieus op gang te komen, mede onder invloed van de grote woningbehoefte. In antwoord op de verminderde vraag naar kantoren wordt de focus gelegd op zorg, onderwijs en laboratoria.

De vooruitzichten voor Infra zijn tweeledig. Enerzijds is er de belofte van de grote renovatie- en vervangingsopgave, de energietransitie en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Anderzijds zijn de negatieve impact van de stikstofproblematiek op het aanbod van nieuwe infrastructuurwerken en de krimpende infrabudgetten van de lagere overheden ten gevolge van corona goed merkbaar. De ontwikkeling van de orderportefeuille voor 2022 is door het laatste vooruitzicht onderwerp van zorg.

Naast de strategische vernieuwingsambities (duurzaamheid, digitalisering en innovatie), blijft de focus liggen op operational excellence: projectbeheersing en kostenoptimalisatie met als doel het verbeteren van werkenresultaten en daarmee de marge.

Op basis van de huidige inzichten verwacht Dura Vermeer in 2021 qua omzet minimaal het niveau van 2020 te realiseren. Door de onzekerheden als gevolg van de stikstofproblematiek en de coronacrisis wordt er over het verwachte resultaat voor 2021 nog geen uitspraak gedaan.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Facilitair / Infra / Bouw & Vastgoed

Glenn Metselaar

Hoofd Corporate Communicatie & Woordvoerder Regio Heel Nederland
Glenn Metselaar